Skip to content

System klasyfikacji stanowisk (isl. starfsmat)

Wynagrodzenia członków Fræðagarður zatrudnionych przez Miasto Reykjavík oraz innych gmin, oparte są z jednej strony na ponadzakładowych układach pracy, a z drugiej na specjalnym systemie klasyfikacji stanowisk

System klasyfikacji stanowisk

 • Klasyfikacja stanowisk nazywa się SAMSTARF i jest skoordynowana z systemem klasyfikacji stanowisk
 • System służy do oceny pracy członków związków zawodowych należących do BHM, którzy zgodzili się na przeprowadzenie takiej oceny w swoich układach zbiorowych.
 • Biuro ds. realizacji projektu systemu klasyfikacji stanowisk jest odpowiedzialne za ocenę pracy członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Islandzkich oraz zatrudnionych w Mieście Reykjavík
 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie biura ds. realizacji projektu systemu klasyfikacji stanowisk
 • System klasyfikacji stanowi wyłącznie system kategoryzacji stanowisk, a nie jest systemem oceny tego, czy dane kwoty wynagrodzenia w kor. są „sprawiedliwe”
 • System opiera się na obiektywnych kryteriach służących do porównywania stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami dla danego stanowiska, niezależnie od kwalifikacji osób je zajmujących
 • Celem kategoryzacji stanowisk jest zapewnienie, że wynagrodzenia pracowników będą ustalane przy użyciu możliwie najbardziej obiektywnych metod oraz że stanowiska zostaną skategoryzowane w taki sposób, aby za jednakową pracę, niezależnie od samego miejsca pracy, związku zawodowego lub płci, pracownicy otrzymywali jednakowe wynagrodzenie zasadnicze.

System kategoryzacji stanowisk to:

 • narzędzie analityczne do oceny stanowisk pracy na podstawie określonych kryteriów,
 • metoda dokonywania jednakowych ocen różniących się od siebie stanowisk,
 • sposób na przedstawienie kryteriów, na podstawie których dokonywane są decyzje dotyczące wynagrodzeń,
 • metoda ustalania takiego samego wynagrodzenia za podobną i równie wymagającą pracę.

System kategoryzacji stanowisk, nie jest wykorzystywany do:

 • oceny kompetencji osobistych pracowników na zajmowanych przez nich stanowiskach,
 • oceny osiągnięć pracowników,
 • oceny wyników pracowników

System kategoryzacji stanowisk to:

 • Za klasyfikację stanowisk w systemie odpowiedzialność ponosi Zespół ds. kategoryzacji stanowisk, w którego skład wchodzą 3 osoby nominowane przez pracodawcę oraz 3 przedstawicieli związków zawodowych.
 • Istotne znaczenie ma regularna rewizja systemu, aby śledzić zmiany lub rozwój stanowisk pracy.
 • Zawsze istnieje możliwość zażądania ponownej oceny stanowiska, jeśli pracownik lub grupa pracowników uważa, że klasyfikacja nie jest prawidłowa w poszczególnych aspektach lub że ocena nie obejmuje całego zakresu pracy i obowiązków na danym stanowisku.

Ocena stanowiska opiera się na:

 • wywiadach z pracownikami,
 • kwestionariuszach wypełnianych przez pracowników,
 • opisie stanowiska pracy,
 • Innych informacjach uzyskanych na temat stanowiska otrzymanych od danej instytucji.

Struktura oceny:

 • Wiedza i umiejętności (38,4%)
 • Obciążenie obowiązkami (25,4%)
 • Odpowiedzialność (31,2%)
 • Środowisko pracy (5%)
 • Poziom 13 jest podzielony na 5-8 podpunktów (łącznie 77 podpunktów w systemie)
 • Aby stanowisko, zostało sklasyfikowane na danym poziomie, spełnione muszą zostać wymagania zawarte w liście wymagań dla tego poziomu.
 • Za każdy podpunkt przyznawana jest określona liczba punktów, a całkowita suma punktów dla stanowiska, jest obliczana na podstawie sumy wszystkich punktów uzyskanych dla poszczególnych podpunktów.
 • Ta liczba jest następnie obliczana w tabeli wynagrodzeń na podstawie reguły połączenia i nazywana jest wynagrodzeniem…

Wywiad z pracownikami

 • W systemie znajduje się łącznie 677 pytań.
 • Zakłada się, że pracownik w celu oceny stanowiska powinien odpowiedzieć na 80-100 pytań.
 • Każdy wywiad trwa 2-3 godziny.
 • Przedstawiciel odpowiedniego związku zawodowego należącego do BHM jest obecny podczas takiego wywiadu.
 • Służy on pracownikowi pomocą, posiada ogląd stanowisk pracy w zakładach pracy i organizacjach społecznych.

Informacje szczegółowe

Pomoc ze strony Fræðagarður

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś /aś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Możesz wysłać zapytanie dotyczące przykładowo zagadnień ogólnych związanych z prawa pracy i kwestii płacowych.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

A także zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli taka forma kontaktu jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM). Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.