Skip to content

Kodeks postępowania ustanowiony przez Zarząd

Zasady te służą jako wskazówki dla naszych członków podczas wykonywania przez nich swoich obowiązków.

Art. 1 Fræðagarður jest związkiem zawodowym pracowników posiadającym wykształcenie wyższe. Celem związków jest zapewnienie wsparcia wszystkim grupom zawodowym zaangażowanym w walkę płacową, kierując się zasadami równości, sprawiedliwości i uczciwości.

Art. 2 Członkowie Fræðagarður wykonują swoją pracę sumiennie, zgodnie z wartościami i zasadami obowiązującymi w danym zawodzie, a ich wykształcenie zobowiązuje ich do przestrzegania zasad, zarówno w zakresie poszukiwania wiedzy, jak i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Ponadto członkowie związków dbają również o dobre praktyki w swojej branży zawodowej.

Art. 3 Członkowie związków, nie powinni zarówno na szczeblu stowarzyszenia, jak i w dyskusjach publicznych, poniżać innych osób, a okazywać innym szacunek i zachowywać się uczciwie.

Art. 4 Fræðagarður w swoich działaniach wspiera szacunek do godności ludzkiej, przeciwstawiając się okazywaniu braku szacunku, w tym znęcaniu, molestowaniu i przemocy ze względu na płeć i seksualność.

Art. 5 Mężowie zaufania Fræðagarður dbają w imieniu związków, o to by wartości kultywowane przez związki były wyznacznikiem ich pracy, między innymi przez czasowe lub całkowite pozwolenie, zrezygnowanie z roli męża zaufania, w przypadku wystąpienia kwestiach spornych lub problemów osobistych.

Art. 6 Członkowie, którzy chcą zgłosić naruszenie kodeksu związkowego, powinni wysłać wiadomość w formie pisemnej do zarządu.

Art. 7 Jeżeli zgłoszenie dotyczy męża zaufania lub członka zarządu, osoba ta nie może być zaangażowana w jej rozpatrywanie, a zarząd ma prawo do skonsultowania się z doradcami zewnętrznymi.

Art. 8 Zarząd ma obowiązek reagowania na zgłaszane naruszenia niniejszego kodeksu i nadanie sprawie odpowiedniego biegu.

Zatwierdzono przez Zarząd Związków Zawodowych Fræðagarður 17 października 2022 r.