Skip to content

Szkolenie zawodowe i przekwalifikowywanie

Gwałtowne zmiany na rynku zatrudnienia oraz pojawienie się nowych stanowisk sprawiają, że kształcenie ustawiczne staje się coraz ważniejsze dla osiągnięcia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z pracy i uzyskiwanego wynagrodzenia. Stowarzyszenia Studentów Szkół Wyższych (isl. BHM — Bandalag háskólamanna) prowadzi dwa fundusze związane ze szkoleniami zawodowymi i przekwalifikowywaniem, o które mogą ubiegać się członkowie związków Fræðagarður.

Fundusz Kształcenia Zawodowego

Środki z funduszu członkowie związków mogą wykorzystać na kształcenie ustawiczne i przekwalifikowanie zawodowe, np. szkolenia związane z wykonywanym projektem, pracą lub zawodem wnioskującego.

Fundusz zapewnia członkom dofinansowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów oraz wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą być związane z zawodem lub wykonywana pracą.

Prawo do korzystania z Funduszu Kształcenia Zawodowego przysługuje osobom, które odprowadzały składkę na fundusz przez 6 miesięcy, w tym przez 3 miesiące następujące kolejno po sobie.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Kształcenia Zawodowego należy składać poprzez zakładkę Moje Strony na stronie internetowej BHM. Pracownicy funduszu rozpatrują wnioski zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowań.

Każda osoba składająca wniosek o dofinansowanie otrzyma e-mail z informacjami, czy wniosek został przyjęty oraz wykaz dokumentów, które należy przedłożyć, aby dofinansowanie mogło zostać wypłacone.

Informacje i pomoc

Pracownicy biura obsługi funduszy BHM udzielają informacji i pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Kształcenia Zawodowego.

Numer telefonu: 595 5100

E-mail: sjodir@bhm.is

Studenckie Centrum Rozwoju Kariery

Celem Studenckiego Centrum Rozwoju Kariery jest promowanie rozwoju członków stowarzyszeń członkowskich BHM z wyższym wykształceniem, którzy są członkami Centrum, oraz rozwój instytucji poprzez ukierunkowany rozwój zawodowy.

Centrum ma na celu zachęcenie instytucji do wspierania pracowników w zwiększaniu i wykorzystywaniu ich wiedzy w pracy: uzupełnianiu i/lub odnawianiu wykształcenia oraz zapewnianiu im możliwości rozwoju umiejętności zawodowych, a tym samym utrzymania ich wartości na rynku pracy.

Centrum Rozwoju Kariery dofinansowuje studia na poziomie uniwersyteckim lub szkolenia zawodowe. Opłaty szkolne, opłaty za kursy, opłaty za konferencje i koszty podróży mogą być dofinansowywane z Centrum Rozwoju Kariery. Wnioski o dofinansowanie z Centrum należy składać poprzez zakładkę Mínum síðum á vef BHM.

Osoby pracujące w sektorze publicznym (na poziomie państwowym lub gminnym) nabywają prawa do korzystania z funduszy Centrum Rozwoju Kariery dzięki opłacaniu składki.

Informacje i pomoc

Pracownicy biura obsługi funduszy BHM udzielają informacji i pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie z Centrum Rozwoju Kariery.

Numer telefonu: 595 5100

E-mail: sjodir@bhm.is

Kierownikiem Centrum Rozwoju Kariery dla studentów jest Kristín Jónsdóttir Njarðvík - kristin@starfsthroun.is