Skip to content

Polityka ochrony danych osobowych

Ochrona prywatności ma istotne znaczenie dla związków zawodowych Fræðagarður

Solidna Ochrona danych osobowych stanowi priorytet dla związków Fræðagarður. Kładziemy duży nacisk na poszanowanie praw jednostek oraz na to, aby wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywało się zawsze zgodnie z obowiązującymi normami oraz najlepszymi praktykami w tej dziedzinie.

Celem tego oświadczenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przez Fræðagarður (Związki zawodowe osób posiadających wyższe wykształcenie, nr ewid. 491079-0459, z siedzibą przy ulicy Borgartún 6) jest przedstawienie, w jaki sposób Twoje dane osobowe są zbierane, rejestrowane, zachowywane i przekazywane. Oświadczenie dotyczy szczególnie przetwarzania danych osobowych członków Fræðagarður i osób odwiedzających stronę internetową www.fraedagardur.is oraz zapisujących się na listę mailingową związku – niezależnie od tego, czy dane przechowywane są w formie elektronicznej, papierowej, czy innej. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do następujących funduszy BHM: Fundusz Urlopowy BHM (OBHM), Fundusz Pomocowy BHM (STBHM), Fundusz Chorobowy BHM (SKBHM), Studenckie Centrum Rozwoju Kariery (STH) oraz Fundusz Kształcenia Zawodowego (STRÍB).

Fræðagarður przetwarza dane osobowe zawsze zgodnie z obowiązującymi w Islandii przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także odpowiednimi aktami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Fræðagarður jest regularnie rewidowane i w razie potrzeby aktualizowane.

Gromadzenie danych osobowych

Jakie dane osobowe gromadzi Fræðagarður i od jakich podmiotów je pozyskuje?

Fræðagarður gromadzi, w zależności od sytuacji, szczególnie następujące dane osobowe

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz kennitala, adres, narodowość, adres e-mail, numer telefonu i historia komunikacji
 • potwierdzenie uzyskania wyższego wykształcenia
 • informacje finansowe, takie jak informacje o płatnościach, a jeżeli to konieczne to odcinki wypłat
 • informacje techniczne, np. adres IP
 • ślady cyfrowe, takie jak zwyczaje w internecie
 • informacje dotyczące decyzji w kwestii akcji marketingowych
 • rozmowy przez media społecznościowe i ewentualnie czat online
 • informacje uzyskane za pośrednictwem Narodowego Rejestru Islandii

Fræðagarður gromadzi również, w stosownych przypadkach, następujące dane osobowe, które można sklasyfikować jako wrażliwe dane osobowe

 • Przynależność do związku zawodowego, w zależności od przypadku – informacje o stanie zdrowia w związku z poszczególnymi sprawami członków.

Od jakich podmiotów Fræðagarður pozyskuje dane osobowe?

Gromadzone przez związki zawodowe dane pochodzą od samych członków, a także od podmiotów zewnętrznych, takich jak pracodawcy i organy rządowe. Fræðagarður nigdy nie gromadzi danych osobowych dzieci.

Przetwarzanie danych osobowych

W jakim celu Fræðagarður gromadzi dane osobowe?

Fræðagarður kładzie nacisk na przetwarzanie wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji danego celu. Fræðagarður nie przetwarza danych osobowych w innym celu niż ustalono, chyba że dany członek związków zostanie o tym fakcie powiadomiony i wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych.

Fræðagarður przetwarza dane osobowe głównie w celu:

 • obliczania składki członkowskiej, składek do funduszy oraz obliczeń mających wpływ na uprawnienia członków,
 • możliwości kontaktu i ochrony interesy członków, w tym poprzez m.in. listy mailingowe związane z działalnością Fræðagarður,
 • wysyłania ważnych komunikatów (przykładowo dotyczących rozpatrywanych wniosków oraz zmian w regulaminie funduszu) lub ankiet dotyczących oceny oferowanych usług, lub sprawdzających opinie członków,
 • w celach marketingowych,
 • wykonywania analiz statystyk płacowych na podstawie informacji o składkach,
 • odpowiadać na zapytania, skargi i komplementy od członków związków,
 • wypełniania obowiązku prawnego spoczywającego Fræðagarður, na przykład w odniesieniu do księgowości oraz zwrotów do organów podatkowych,
 • umożliwienia członkom Fræðagarður głosowania na stanowiska mężów zaufania w ramach związków.

Strona internetowa Fræðagarður

Podczas korzystania ze strony internetowej Fræðagarður nie są gromadzone dane na temat sposobu korzystania ze strony, umożliwiające identyfikację użytkownika.

Ruch na stronie jest mierzony przez usługę Plausible, która nie opiera się na gromadzeniu trwałych plików cookie ani innych identyfikatorów, co mogłoby posłużyć do mapowania wzorców użytkowania poszczególnych użytkowników. W związku z tym zbierane są jedynie informacje o tym, jak często poszczególne strony są przeglądane i jak długo.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Fræðagarður gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie następujących źródeł:

● W celu wypełnienia zobowiązań umownych. Upoważnienie to dotyczy głównie przetwarzania danych osobowych w związku z układami zbiorowymi i innymi porozumieniami zawartymi przez związki.

● W celu wypełnienia obowiązku prawnego. Upoważnienie to dotyczy w szczególności danych osobowych objętych ustawą o rachunkowości.

● W celu ochrony uzasadnionych interesów związków. Upoważnienie to ma zastosowanie w szczególności w związku z windykacją zaległych wpłat.

Fræðagarður przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych powyżej. Informacje, które uznawane za dokumentację księgową przechowywane są przez siedem lat zgodnie z ustawą o rachunkowości nr 145/1994.

Udostępnianie danych osobowych

W jakiej sytuacji Fræðagarður udostępnia dane osobowe członków stronom trzecim i w jakim celu?

Fræðagarður w żadnej sytuacji nie sprzedaje danych osobowych swoich członków. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Fræðagarður podmiotom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo lub w przypadku dostawcą usług, wykonawcom lub ich reprezentantom wynajętym Fræðagarður do wykonania z góry określonej pracy. Przykładowo podmiotom świadczącymi usługi, taki jak:

 • wykonywanie analiz i wysyłanie spersonalizowanych reklam
 • technologia informacyjna
 • usługi prawne

Jeśli podmiot, któremu Fræðagarður udostępnia dane osobowe, jest uznawany za podmiot przetwarzający dane osobowe, wówczas związki zawierają z nim umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Umowy dotyczące przetwarzania danych określają między innymi obowiązek podmiotów przetwarzających do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz niewykorzystywania ich do innych celów niż określone w umowie. Fræðagarður udostępnia również dane osobowe podmiotom trzecim, gdy jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów związków, na przykład w celu odzyskiwania niezapłaconych składek.

W przypadkach, gdy sprawy dotyczące poszczególnych członków i istotnych dla nich kwestii są udostępniane podmiotowi trzeciemu, odbywa się to zawsze za świadomą zgodą danego członka.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych nie obejmuje danych gromadzonych oraz ich przetwarzania przez podmioty trzecie. Związki nie posiadają kontroli ani nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie, publikację lub inne czynności z nimi związane. Dlatego zachęcamy do zapoznania z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych podmiotów trzecich, tj. np. firm zajmujących się hostingiem związkowych stron internetowych, producentów oprogramowania, takich jak Facebook, Google i Microsoft.

Kwestie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych osobowych i powiadamianie o naruszeniach bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych ma dla Fræðagarður bardzo duże znaczenie, w związku z tym podjęte zostały odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę tych danych, zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych członka związków, które zostanie uznane za stanowiące poważne zagrożenie dla jego wolności i praw, zostanie on niezwłocznie o tym naruszeniu powiadomiony. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się zdarzenie prowadzące do utraty, zniszczenia, nieuprawnionego ujawnienia, zmiany danych lub nieautoryzowanego dostępu do nich.

Pragniemy jednak podkreślić, że dane udostępniane np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak strona związków na Facebooku, uważane są za informacje publiczne i nie są nadzorowane przez związki. Fræðagarður nie ma kontroli nad takimi danymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub publikację. Jeśli członek związków nie ma zamiaru udostępniać danych innym użytkownikom lub dostawcą mediów społecznościowych, nie powinien udostępniać ich na naszych mediach społecznościowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych podmiotów takich jak: Facebook, Google i Microsoft. Należy pamiętać, że Facebook ma prawo umieszczać pliki cookie na urządzeniu osoby odwiedzającej naszą stronę w celach analitycznych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mając na uwadze zastrzeżenia znajdujące się w obowiązujących przepisach i wymienione poniżej, członek związku ma prawo:

 • Dostępu do informacji, jakie dane osobowe zostały zarejestrowane przez Fræðagarður oraz skąd zostały pozyskane, a także w jaki sposób są przetwarzane.
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez związki lub zażądać ich przesłania podmiotowi trzeciemu
 • aktualizowania i w razie konieczności do sprostowania zgromadzonych danych
 • Fræðagarður usuwa dane osobowe, jeśli nie istnieje obiektywny lub prawny obowiązek ich zachowania.
 • Prawo sprzeciwu, w celu ograniczenia lub uniemożliwienia przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • informację o tym, czy ma miejsc proces podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, podstawę ich podejmowania oraz rewizję tego procesu.
 • Wycofać swoją zgodę, na gromadzenie, rejestrowani, przetwarzanie i przechowywanie przez Fræðagarður danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie takiego upoważnienia.

Jeżeli członek związków chce skorzystać ze swoich uprawnień, powinien wysłać pisemne zapytanie na adres personuvandarfulltrui@bhm.is. Związki zawsze wysyłają potwierdzenie przyjęcia wniosku i starają się zareagować w terminie miesiąca. Jeśli udzielenie odpowiedzi na wniosek w terminie jednego miesiąca będzie nie możliwe, wnioskujący zostanie poinformowany o opóźnieniu w przetwarzaniu wniosku w ciągu miesiąca. Opłata nie jest pobierana od osób, które chcą skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, z wyjątkiem przypadków, gdy wniosek zostanie uznany za obejmujący zbyt szeroki zakres działań lub nieuzasadniony.

Członek związków ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna to za konieczne. Informacje na temat Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kwestii związanych z danymi osobowymi sugerujemy skontaktowanie się z inspektorem BHM ds. ochrony danych, który zajmuje się ochroną danych w imieniu Fræðagarður, wysyłając wiadomość na adres e-mail personovundarfulltrui@bhm.is lub przesłanie zapytania poprzez formularz Wyślij zapytanie.