Skip to content

Statut Związków Zawodowych Fræðagarður

Art. 1 Nazwa i cele związków

Związki noszą nazwę Fræðagarður, w skrócie FRG. Siedzibą i obszarem działania władz krajowych Związku jest miasto stołeczne Reykjavík. Związki prowadzą działalność w całym kraju. Fræðagarður jest niezależnym związkiem zawodowym. Fræðagarður jest członkiem stowarzyszenia związków zawodowych pracowników z wyższym wykształceniem lub innych organizacji związkowych. Decyzje w sprawie członkostwa w tego typu stowarzyszeniach zapadają na walnym zebraniu członków.

Art. 2 Rola związków

Rolą związków jest:

  • Reprezentowanie członka związku podczas negocjacji z jego pracodawcą.
  • Ochrona praw członków na rynku pracy.
  • Informowanie członków o ich prawach i obowiązkach.
  • Działanie na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa członków związków w ich w miejscach pracy w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami.
  • Promowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi związkami zawodowymi oraz organizacjami zajmującymi się kwestiami związanymi z ich pracą.

Art. 3 Członkostwo w związku

Pełnoprawnymi członkami mogą zostać osoby, które ukończyły studia licencjackie (BA lub BS) lub ich odpowiedniki na uznanej wyższej uczelni. Członkostwo w związkach nie jest uzależnione od miejsca pracy, pracodawcy lub formy zatrudnienia.

Wyłącznie osoby, które opłacają składkę członkowską (i otrzymały potwierdzenie wpłat) są pełnoprawnymi członkami związków. Pracownicy Fræðagarður, pracownicy podmiotów współpracujących oraz funduszy, których Fræðagarður jest członkiem, mogą zostać pełnoprawnymi członkami związków niezależnie od poziomu wykształcenia.

Art. 4 Członkostwo w związkach dla studentów

Studenci, którzy ukończyli co najmniej 60 punktów (ECTS) na uczelni wyżej, mają prawo ubiegać się o członkostwo studenckie.

Członkostwo studenckie uprawnia do udziału w działalności społecznej Fræðagarður, w tym działalności edukacyjnej i konferencyjnej, a także do zabierania głosu i zgłaszania propozycji na zebraniach związkowych.

Jeśli student uczelni wyższej opłaca składkę członkowską ze swojego wynagrodzenia w okresie studiów, ma wówczas prawo do pełnego członkostwa w związku oraz korzystania z funduszy.

Członkostwo studenckie nigdy nie może trwać dłużej niż łącznie cztery lata.

Art. 5 Wniosek o członkostwo

Złożyć należy oficjalny wniosek o przyznanie członkostwa wraz z odpisem dyplomu poświadczającego ukończenie studiów wyższych na uznanej uczelni. Zarząd związków rozpatruje wnioski o członkostwo na formalnych posiedzeniach Zarządu. Odpowiedź na wniosek o członkostwo wnioskodawca musi otrzymać w okresie dwóch miesięcy.

Art. 6 Rezygnacja członka z udziału w związku

Gdy związek przestaje otrzymywać płatności, członek jest zawieszany i przestaje być członkiem Fræðagarður. Jeśli składki przestaną być opłacane w wyniku przestoju ogłoszonego przez danego pracodawcę lub w czasie jego trwania członkostwo nie jest zawieszane.

Art. 7 Walne zebrania członków

Najwyższą władzę w związkach piastuje Walne Zebranie członków Fræðagarður. Zebranie odbywa się w lutym każdego roku. Zarząd może zdecydować o zorganizowaniu zebrania stacjonarnego, online lub połączenia obu tych form. Członkowie związków muszą zostać poinformowani o zwołaniu Walnego Zebrania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia o zebraniu muszą zostać opublikowane na stronie internetowej Fræðagarður i/lub wysyłane na adresy e-mail członków.

Walne zebranie członków jest legalne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z prawem.

Walne Zebranie członków może odbyć się wcześniej, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Spotkanie będzie legalne, jeżeli zostanie zwołane z zachowaniem odpowiednich terminów.

Wnioski i/lub projekty uchwał, które członkowie chcą przedłożyć na walnym zebraniu członków, należy składać zarządowi związków nie później niż siedem dni przed zwołanym zebraniem. Wnioski muszą zostać wyszczególnione w dokumentach przygotowanych na Walne Zebraniu członków.

Na Walnym Zebraniu omawiane są następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania członków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania członków.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności związków

4. Przedłożenie rocznego sprawozdania finansowego

5. Dyskusja na temat sprawozdania Zarządu i obsługa rachunków

6. Zmiany w statucie związków

7. Przedstawienie budżetu i podjęcie decyzji w sprawie składek członkowskich

8. Elektroniczne wybory członków Zarządu. Przedstawienie wyników głosowania:

a. Wybór przewodniczącego na czteroletnią kadencję

b. Wybór wiceprzewodniczącego na dwuletnią kadencję

c. Wybór od dwóch do trzech członków Zarządu na dwuletnią kadencję

d. Wybór dwóch zastępców członków Zarządu na roczną kadencję

Zarząd jest upoważniony do dodawania punktów do porządku obrad dotyczących konkretnych spraw będących przedmiotem zainteresowania i/lub wniesionych przez gości. Na początku Walnego Zebrania członków należy sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy zebrania są pełnoprawnymi członkami Fræðagarður.

Art. 8 Zarząd Fræðagarður

Zarząd składa się z siedmiu pełnoprawnych członków, wybranych zgodnie z przepisami w wyborach elektronicznych, które odbyły się przed Walnym Zebraniem członków

Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia głosowania drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy są to wybory do Zarządu, czy głosowanie nad układami zbiorowymi pracy.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani w osobnych wyborach, i nie w tym samym roku. Zarząd sam organizuje swoją pracę. Członkowie Zarządu wybierani są na 2-letnią, a przewodniczący na 4-letnią kadencję. Dwóch zastępców członków Zarządu wybieranych jest na roczną kadencję. W jednym roku nie powinno się wymieniać więcej niż trzech członków Zarządu.

Członek Zarządu nie może jednorazowo zasiadać w Zarządzie dłużej niż przez osiem lat. Wyjątek stanowi zajmowanie wcześniej stanowiska przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Fræðagarður odpowiada za działalność związków, biuro oraz kwestie finansowe. Zarząd Fræðagarður podejmuje decyzje związane z działalnością biura związków oraz zatrudnia pracowników. Zarząd odpowiada za działalność biura związków.

Zebranie Zarządu powinno odbywać przynajmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca. Przewodniczący zwołuje zebranie Zarządu, wysyłając wymagane zawiadomienie wraz z porządkiem obrad i przewodniczy zebraniom Zarządu. Na każdym zebraniu Zarządu należy sporządzić i zatwierdzić protokół zebrania.

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący, pod nieobecność przewodniczącego, zwołuje zebranie Zarządu na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

Zarząd dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat działań związków były przekazywane członkom na bieżąco, tak aby mogli śledzić postępy i status spraw, które ich dotyczą.

Zarząd został upoważniony przez związki do negocjowania układów zbiorowych pracy.

Art. 9 Komisja Wyborcza

Zarząd powołuje komisję wyborczą i jej przewodniczącego najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku. W skład komisji wyborczej wchodzi trzech członków i jeden zastępca, którzy nie są członkami Zarządu ani kandydatami na członków Zarządu spółki.

Komisja wyborcza przyjmuje kandydatów na członków Zarządu lub komitetów przed Walnym Zebraniem członków. Przed zwołaniem Walnego Zebrania członków należy zgłosić kandydatów, a wszyscy kandydaci muszą się pojawić w zawiadomieniu dotyczącym zwołania Walnego Zebrania członków. Na Walnym Zebraniu członków nie przewiduje się zgłoszenia innych kandydatów niż wymienieni w zawiadomieniu, chyba że liczba zgłoszonych kandydatów nie jest wystarczająca do obsadzenia wszystkich stanowisk.

Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem głosowania, podejmuje decyzje dotyczące spełnienia warunków wymaganych do przeprowadzenia głosowania oraz prawie do głosowania, nadzoruje liczenie głosów oraz rozstrzyga o ważności głosów budzących wątpliwości. W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, o wyborze kandydata decyduje losowanie.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, a możliwość oddanie głosu powinna zostać udostępniona na co najmniej na siedem dni przed Walnym Zebraniem członków. Wyniki wyborów muszą zostać przedstawione na Walnym Zebraniu członków. Jeżeli wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odbywa się przed innymi wyborami przed Walnym Zebraniu członków, ogłoszenie wyników następuje po podliczeniu głosów.

Art. 10 Rada Przedstawicieli

W ramach Fræðagarður działa Rada Przedstawicieli składająca się z Zarządu i przedstawicieli grup zawodowych zrzeszonych w związkach. Przedstawiciele grup zawodowych doradzają Zarządowi w istotnych kwestiach i spotykają się co najmniej dwa razy w roku.

Art. 11 Zwykłe zebrania członków

Zarząd zwołuje zebrania członków, gdy zaistnieje powód. Takie zebrania mogą odbywać się poza obszarem stołecznym we współpracy z członkami zamieszkałymi w danej części kraju lub przy użyciu sprzętu umożliwiającego odbywania spotkań w trybie zdalnym.

Zwykłe zebrania członków odbywają się tak często, jak to konieczne. Powiadomienie o ich organizacji powinno zostać wydane we właściwym trybie.

Upoważnienie do ogłoszenia strajku musi zostać poddane pod głosowanie wszystkich członków, których taka decyzja dotyczy. Zwykła większość oddanych głosów przesądza o wyniku głosowania i uznaniu decyzji za obowiązującą.

Art. 12 Mężowie zaufania

Mężowie zaufania działają w imieniu związków, zob. ustawa o układach zbiorowych pracowników sektora publicznego nr 94/1986 oraz ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych nr 80/1938. Mężowie zaufania powołują tzw. radę mężów zaufania (isl. trúnaðarmannaráð), która stanowi organ doradczy dla Zarządu i/lub komitetu negocjacyjnego, przy formułowaniu polityki negocjacyjnej i nadzorowaniu wdrażania układów zbiorowych.

Art. 13 Zasady głosowania i regulamin wewnętrzny

Osobom będącym pełnoprawnymi członkami związków przysługuje prawo głosu na Walnych Zebraniach członków oraz na zwykłych zebraniach członków, a także prawo do zasiadania w Zarządzie. Lista pełnoprawnych członków musi być dostępna na co najmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem członków

O wyniku wyborów oraz decyzjach w sprawach ogólnych decyduje większość oddanych głosów. Odnośnie do regulaminu zebrań członków FRG zastosowanie mają przepisy dotyczące regulaminów zebrań członków.

Art. 14 Kwestie finansowe

Zarząd Fræðagarður odpowiada za a finanse związków oraz prowadzenie związków. Wszystkie decyzje dotyczące nadzwyczajnych wydatków oraz podejmowania zobowiązań finansowych muszą być podejmowane na zebraniu Zarządu.

Rok obrachunkowy w rocznym sprawozdaniu finansowym opiera się na roku kalendarzowym, a Zarząd dokonuje audytu ksiąg rachunkowych spółki.

Sprawdzone roczne sprawozdanie finansowe musi zostać przedstawione na Walnym Zebraniu członków i podpisane przez inspektora, Zarząd oraz dyrektora.

Roczne sprawozdanie finansowe musi zostać przedłożone do wglądu na ostatnim posiedzeniu Zarządu przed dorocznym Walnym Zebraniem członków i objaśnione przez skarbnika związków. Sprawozdanie finansowe musi zostać przedstawione na Walnym Zebraniu członków i podpisane przez inspektora, Zarząd oraz dyrektora.

Art. 15 Składka członkowska

Składki członkowskie zwykłych członków oraz studentów muszą zostać ustalone na dorocznym Walnym Zebraniu członków

Jeżeli płatnik składki członkowskiej nie złożył formalnego wniosku o członkostwo w związku w ciągu dwóch lat od otrzymania przez związek pierwszej wpłaty, Zarząd może odmówić przyjmowanie kolejnych wpłaty od takiej osoby. Płatnikowi składek członkowskich nie przysługuje w takich okolicznościach zwrot zapłaconych składek.

Art. 16 Zmiany w statucie związków

Zmiany w niniejszym statucie mogą zostać wprowadzone wyłącznie na Walnym Zebraniu członków, większością 2/3 oddanych głosów. Członkowie związków muszą zostać poinformowani o zwołaniu Walnego Zebrania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Art. 17 Likwidacja Fræðagarður

Likwidacja związków może zostać zatwierdzona w takim samym trybie jak wprowadzenie zmian do statutu. Na zebraniu, na którym związki zostaną zamknięte, podjęte muszą zostać także decyzje dotyczące majątku związków.

Statut Związków Zawodowych Fræðagarður został przedłożony do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków 22 lutego 2022 r.