Skip to content

Zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika

Członkowie związku mają prawo do uzyskania pomocy finansowej na leczenie lub w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy z powodu choroby. Fundusz Chorobowy i Pomocowy pokrywają koszty wizyt u specjalistów oraz innych poniesionych wydatków. Fundusz Pomocowy BHM przeznaczony jest dla członków zatrudnionych w sektorze publicznym, a Fundusz Chorobowy BHM dla pracujących na powszechnym rynku pracy.

Fundusz Pomocowy

Rolą Funduszu Pomocowego BHM jest udzielanie dofinansowania członkom funduszu, szczególnie w sytuacji, gdy utracą możliwość uzyskiwania dochodów na skutek nieobecności w pracy spowodowanej chorobą i wypadkiem, wspieranie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej oraz pokrywanie wydatków związanych ze śmiercią.

Prawo do korzystania z Funduszu Pomocowego przysługuje osobom, które odprowadzały składkę na fundusz przez 6 miesięcy, w tym przez 3 miesiące następujące kolejno po sobie.

Fundusz zapewnia członkom wsparcie w przypadku utraty dochodów w wyniku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Fundusz udziela również dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych oraz różnych form profilaktyki. Ponadto środki z funduszu mogą zostać również wykorzystane na wydatki związane ze śmiercią członka funduszu.

Fundusz zapewnia członkom wypłatę zasiłku chorobowego w przypadku tymczasowej utraty dochodów w wyniku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem.

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Pomocowego należy składać poprzez zakładkę Moje Strony na stronie internetowej BHM. Pracownicy funduszu rozpatrują wnioski zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowań.

Każda osoba składająca wniosek o dofinansowanie otrzyma e-mail z informacjami, czy wniosek został przyjęty oraz wykaz dokumentów, które należy przedłożyć, aby dofinansowanie mogło zostać wypłacone.

Informacje i pomoc

Pracownicy biura obsługi funduszy BHM udzielają informacji i pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pomocowego

Numer telefonu: 595 5100

E-mail: sjodir@bhm.is

Fundusz Chorobowy BHM

Rolą Funduszu pomocowego BHM jest udzielanie dofinansowania członkom funduszu, szczególnie w sytuacji, gdy utracą możliwość uzyskiwania dochodów na skutek nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, wspieranie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej oraz pokrywanie wydatków związanych ze śmiercią.

Prawo do korzystania z Funduszu Chorobowego przysługuje osobom, które odprowadzały składkę na fundusz przez 6 miesięcy, w tym przez 3 miesiące następujące kolejno po sobie, przed tym, jak zdarzenie miało miejsce.

Fundusz zapewnia członkom wsparcie w przypadku utraty dochodów w wyniku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Fundusz udziela również dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych oraz różnych form profilaktyki. Ponadto środki z funduszu mogą zostać również wykorzystane na wydatki związane ze śmiercią członka funduszu.

Informacje i pomoc

Pracownicy biura obsługi funduszy BHM udzielają informacji i pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Chorobowego

Numer telefonu: 595 5100

E-mail: sjodir@bhm.is