Fara í efni

Opinber vinnumarkaður

Veikindaréttur hjá ríki og sveitarfélögum

Í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna  ríkisins, nr. 70/1996 er kveðið á um veikindarétt ríkisstarfsmanna. Haustið  2000 gerðu BSRB, BHM og KÍ samkomulag við ríki, Reykjavíkurborg og  Launanefnd sveitarfélaga um veikindarétt opinberra starfsmanna og var  veikindarétturinn með framangreindu samkomulagi síðan færður inn í  kjarasamninga einstakra stéttarfélaga.  Veikindaréttur opinberra starfsmanna  hefur því verið samræmdur.

Tilkynning veikinda

Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist.  Sjá nánar um veikindarétt í kjarasamningum stéttarfélaga og skema um ferli tilkynninga um veikindi. 

Veikindaréttur

Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

 

 Starfstími Fjöldi daga
 0- 3 mánuði í starfi    14
 Næstu 3 mánuði  35
 Eftir 6 mánuði  119
 Eftir 1 ár  133
 Eftir 7 ár  175
 Eftir 12 ár  273
 Eftir 18 ár  360

Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Sjá nánar um greiðslur launa í veikindum.  Laun greiðast ekki lengur en ráðningu var ætlað að standa.

Veikindaréttur þeirra sem ráðnir eru í tímavinnu eða skemur en 2 mánuði

Starfsmaður sem ráðinn er í tímavinnu, sbr. þó gr. 2.2.3, eða er ráðinn skemur en 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 2.2.6 - 2.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími  Fjöldi daga
 Á 1. mánuði í starfi  2
 Á 2. mánuði  4
 Á 3. mánuði  6
 Eftir 3 mánuði  14
 Eftir 6 mánuði  30

Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til dagvinnulauna í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi.

Lausráðinn starfsmaður sem starfað hefur samfellt í a.m.k. 12 mánuði nýtur sömu réttinda og fastráðinn á meðan ráðning hans stendur.

Veikindi barna yngri en 13 ára

Foreldri hefur heimild til að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga (96 vinnustundir) árlega vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri. Í þessum fjarvistum greiðast föst laun og vaktaálag skv. vaktaskrá.

Talning veikindadaga

Í veikindum teljast allir almanaksdagar til fjarvistadaga en ekki einungis virkir dagar eða væntanlegir vinnudagar skv. vinnuskipulagi. Þegar reiknaður er fjöldi þeirra daga sem starfsmaður á rétt á að halda launum í veikindum er horft til fjölda veikindadaga umliðna 12 mánuði og sá fjöldi dreginn frá rétti starfsmanns.

Laungreiðslur vegna veikinda

Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta- og óþægindaálag. Einnig greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði. Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla skal starfsmaður fá greidd  laun samkvæmt ákvæðum gr. 12.2.7  í viðkomandi kjarasamningi. Sé starfsmaður á föstum launum (fastlaunasamningi) fær hann sín föstu laun greidd hvort sem veikindin vara í eina viku eða lengur.

Einstaklingur í fæðingarorlofi á ekki rétt til launa vegna veikinda, þ.e. fæðingarorlofið lengist ekki þó um veikindi sé að ræða.